Regulamin sprzedaży voucherów na wycieczki "W góry z Portalem Tatrzańskim"

Autor zdjęcia: Portal Tatrzański


Regulamin sprzedaży voucherów na wycieczki w góry z Portalem Tatrzańskim

obowiązujący od 30 listopada 2020 roku

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzeń jest Portal Tatrzański sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jahody 10/7, 30-348 Kraków, NIP: 677-240-87-50, zwany dalej Organizatorem.
 2. Organizator posiada status Organizatora Turystyki nr Z/1/2018 w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238). Pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji bankowej na rzecz podróżnych można znaleźć w tym miejscu, natomiast standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej w tym miejscu.
 3. Przez "Voucher" rozumie się indywidualny kod generowany przez Organizatora i wysyłany do Klienta drogą mailową, umożliwiający rezerwację udziału w jednym lub kilku wydarzeniach organizowanych przez Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin - jeśli nie wskazano inaczej - stosuje się w przypadku:
  a) zakupu Vouchera przez Klienta za pomocą systemu sprzedażowego Organizatora dostępnego pod adresem: https://portaltatrzanski.pl/search/kup-voucher-na-wycieczke-w-gory,3741
  b) przyznaniu Vouchera Klientowi przez Organizatora w ramach rekompensaty za odwołane wydarzenie lub z innych przyczyn uznanych przez Organizatora za stosowne.

 

§ 2

Zakup Vouchera

 1. Zakup Vouchera jest możliwy tylko przez system sprzedażowy Organizatora dostępny pod adresem: https://portaltatrzanski.pl/search/kup-voucher-na-wycieczke-w-gory,3741
 2. Nie jest prowadzona telefoniczna bądź mailowa sprzedaż Voucherów.
 3. Przy zakupie Vouchera w systemie sprzedażowym Klient zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Regulamin wycieczek w góry z Portalem Tatrzańskim.
 4. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta odbywa się na podstawie reguł Polityki Prywatności Portalu Tatrzańskiego.
 5. Organizator umożliwia Klientowi zakup vouchera na daną kwotę. Nie jest prowadzona sprzedaż Voucherów na konkretne wydarzenia.
 6. Przy zakupie Vouchera w systemie sprzedażowym Klient samodzielnie ustala kwotę, na którą będzie opiewał Voucher, wpisując ją w odpowiednie pole w formularzu  rejestracyjnym znajdującym się na stronie systemu sprzedażowego.
 7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 2 pkt. 6 nie jest równoznaczne z przyznaniem Klientowi prawa do otrzymania Vouchera.
 8. Prawo do otrzymania Vouchera Klient nabywa w momencie dokonania płatności na konto Organizatora wskazane w systemie rezerwacyjnym, w wysokości kwoty, którą Klient uprzednio wskazał w formularzu rejestracyjnym oraz zaksięgowania tejże płatności.
 9. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności, o której mowa w § 2 pkt. 8 w ciągu 4 dni roboczych procedura zakupu Vouchera zostaje anulowana.
 10. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Voucher drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych od data zaksięgowania płatności, o której mowa w § 2 pkt. 8 na koncie Organizatora.
 11. Klientowi przysługuje prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup Vouchera w konsekwencji odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli owo odstąpienie nastąpiło najpóźniej 14 dni po otrzymaniu Vouchera.
 12. Organizator pomniejsza kwotę zwrotu, o którym mowa w § 2 pkt. 11, o kwotę stanowiącą równowartość opłaty za udział w tych wydarzeniach, w odniesieniu do których Klient zrealizował Voucher przed dniem odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 13. Po upływie okresu, o którym mowa w § 2 pkt. 11, Voucher ma charakter bezzwrotny. Nie jest wówczas możliwe otrzymanie zwrotu pieniędzy za jego zakup.
 14. Voucher przyznawany jest zawsze na najbliższy nierozpoczęty Sezon Zimowy i najbliższy nierozpoczęty Sezon Letni.
 15. Przez Sezon rozumie się Sezon Zimowy trwający od 1 listopada każdego roku do 30 kwietnia roku następnego lub Sezon Letni trwający od 1 maja do 31 października tego samego roku.

 

§ 3

Otrzymanie Vouchera od Organizatora

 1. Organizator ma prawo przyznać Klientowi Voucher do realizacji na zasadach określonych w § 4.
 2. Voucher może być jedną z form rekompensaty w przypadku, gdy wydarzenie, w którym Klient wykupił udział, zostało odwołane z przyczyn niezależnych od Klienta. 
 3. Przyznanie Vouchera przez Organizatora oraz przyjęcie go przez Klienta może odbywać się tylko w formie pisemnej drogą mailową pod rygorem nieważności.
 4. Przyjęcie Vouchera przez Klienta w formie określonej  § 3 pkt 3 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, o czym Organizator ma obowiązek poinformować Klienta drogą mailową przed przyjęciem Vouchera.
 5. Przyznanie Vouchera może się odbywać bez dodatkowej opłaty lub z nią, na zasadach, które Organizator i Klient określają w porozumieniu drogą mailową.
 6. Vouchery przyznane przez Organizatora nie mogą zostać wymienione na gotówkę. Nie jest możliwy zwrot wartości Vouchera w jakiejkolwiek formie, ani odsprzedanie go innej osobie.

 

§ 4

Realizacja Vouchera

 1. Voucher można zrealizować przy rejestracji na jedno lub kilka wydarzeń spośród oferty dostępnej w systemie rezerwacyjnym Portalu Tatrzańskiego, dostępnym na stronie wycieczki.portaltatrzanski.pl.
 2. Realizacja Vouchera odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w systemie rezerwacyjnym, o którym mowa w § 4 pkt. 1, przypisanego do danej wycieczki.
 3. Warunkiem uznania Vouchera przez Organizatora jest wpisanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, § 4 pkt. 2, w polu "Uwagi" kodu Vouchera, otrzymanego od Organizatora.
 4. Niewypełnienie warunku, o którym mowa w § 4 pkt. 3, jest równoznaczne z decyzją Klienta o niewykorzystywaniu Vouchera na daną wycieczkę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uznania Vouchera w sytuacji, gdy Klient nie wypełnił warunku, o którym mowa w § 4 pkt. 3 i zwraca się o uznanie Vouchera już po wysłaniu formularza rejestracyjnego do Organizatora.
 6. Każde wydarzenie, w odniesieniu do którego Klient zdecyduje się wykorzystać Voucher musi się rozpoczynać najpóźniej w ostatnim dniu ważności Vouchera. Data ta zostaje wyraźnie wskazana Klientowi przez Organizatora w wiadomości mailowej, o której mowa § 2 pkt. 10.
 7. Kwota Vouchera może zostać podzielona między kilka wydarzeń o cenie łącznej do 100% jej wysokości. Warunkiem jest dokonanie zapisu na wszystkie wydarzenia tego samego dnia.
 8. W dniu następującym po dniu wypełnienia formularza rejestracyjnego na dane wydarzenie, połączonym z pierwszym użyciem danego Vouchera, Voucher traci ważność, nawet jeśli nie została wykorzystana cała kwota przypisana do niego.
 9. Niewykorzystana całość lub część kwoty Vouchera nie podlega zwrotowi.
 10. Jeśli Klient zapisze się na wydarzenie droższe niż kwota Vouchera, zobowiązany jest do dokonania dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną wydarzenia a kwotą Vouchera w ciągu 4 dni roboczych.
 11. Klient jest zobowiązany do dopłaty, o której mowa § 4 pkt. 10, także w sytuacji, gdy zapisał się na kilka wydarzeń, a suma cen tych wydarzeń przewyższa kwotę Vouchera.
 12. Niedokonanie dopłaty, o której mowa § 4 pkt. 10 i § 4 pkt. 11 skutkuje unieważnieniem zapisu na dane wydarzenie lub wydarzenia oraz unieważnieniem całego Vouchera bez możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy.
 13. W przypadku gdy Voucher został wykorzystany na wydarzenie lub wydarzenia jednodniowe, Klientowi przysługuje prawo do przeksięgowania vouchera na inny termin do 30 dni przez terminem owego wydarzenia, jednakże tylko w przypadku gdy są jeszcze na nie wolne miejsca i gdy zaczyna się ono najpóźniej w ostatnim dniu ważności vouchera.
 14. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na dane wydarzenie i wykorzystanie na nie Vouchera jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu wycieczek w góry z Portalem Tatrzańskim.

 

§ 5

Odwołanie wydarzenia a Voucher

 1. W wypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, co precyzuje Regulamin wycieczek z Portalem Tatrzańskim, Klient, który zapisał się na to wydarzenie i skorzystał z Vouchera, otrzymuje nowy Voucher ważny przez dwa kolejne, pełne Sezony, nierozpoczętnie w dniu odwołania wydarzenia.
 2. W sytuacji, o której mowa § 5 pkt. 1 Voucher przyznawany jest zawsze na najbliższy Sezon Zimowy i najbliższy Sezon Letni.
 3. W sytuacji, o której mowa § 5 pkt. 1 otrzymanie nowego Vouchera jest jedyną formą rekompensaty za odwołane wydarzenie. Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, uwagi, a także reklamacje należy kierować pod adres [email protected]
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Uczestników.

Wróć na Portal Tatrzański Wróć do listy wycieczek