Regulamin wycieczek „W góry z Portalem Tatrzańskim"

Autor zdjęcia: Portal Tatrzański


Regulamin wycieczek w góry z Portalem Tatrzańskim

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzeń jest Portal Tatrzański sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jahody 10/7, 30-348 Kraków, NIP: 677-240-87-50, zwany dalej Organizatorem.
 2. Organizator posiada status Organizatora Turystyki nr Z/1/2018 w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238). Pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji bankowej na rzecz podróżnych można znaleźć w tym miejscu, natomiast standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej w tym miejscu.
 3. W czasie wyjść w góry odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi licencjonowany Przewodnik lub Instruktor.
 4. Przewodnikiem lub Instruktorem jest osoba posiadająca jedną z następujących licencji:
  • Międzynarodowego Przewodnika Wysokogórskiego IVBV
  • Międzynarodowego Przewodnika Górskiego UIMLA
  • Przewodnika Tatrzańskiego I, II lub III klasy
  • Przewodnika Beskidzkiego
  • Instruktora Wspinaczki/Sportu
 5. Organizator nie organizuje wyjść w góry bez licencjonowanego Przewodnika, tzw. wypraw partnerskich itp.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi Umowę o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 7. Do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Umowy, o której mowa w §1 pkt 6 dochodzi w momecie wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego w systemie rezerwacyjnym wraz z zaznaczeniem przez Uczestnika pola "Akceptuję regulamin wycieczek w góry z Portalem Tatrzańskim".
 8. Potwierdzeniem zawarcia Umowy, o której mowa w §1 pkt 6 jest wiadomość mailowa, którą otrzymują Uczestnik i Organizator po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego w systemie rezerwacyjnym przez Uczestnika.

 

§ 2

Rejestracja na wydarzenia

 1. Uczestnikiem wydarzeń może być osoba pełnoletnia lub nieletni pod opieką osoby pełnoletniej, posiadający pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału osoby nieletniej nawet pod opieką osoby pełnoletniej, jeśli uzna to za zbyt niebezpieczne dla innych Uczestników lub Przewodnika.
 3. Zapisy na wydarzenia prowadzone są tylko i wyłącznie przez system rezerwacyjny na Portalu Tatrzańskim, znajdujący się pod adresem wycieczki.portaltatrzanski.pl od momentu ogłoszenia terminu do wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia.
 4. Zapisy nie są przyjmowane drogą telefoniczną.
 5. Wypełnienie formularza w systemie rezerwacyjnym nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania miejsca na wybranym wydarzeniu.
 6. Gwarancję otrzymania miejsca na wydarzeniu stanowi terminowa wpłata zadatku lub pełnej opłaty, tam gdzie jest ona wymagana.
 7. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt. 6 należy uiścić w ciągu 4 dni od rejestracji w systemie. Miejsca nieopłacone w tym czasie są bezpowrotnie zwalniane.
 8. W przypadku niektórych wydarzeń Organizator może pobierać bezzwrotny zadatek. Konieczność zapłaty zadatku oraz jego wysokość zostają wskazane w ofercie znajdującej się na stronie Organizatora.
 9. Pozostałą część opłaty za udział w wydarzeniu objętym obowiązkiem wpłaty zadatku należy uiścić maksymalnie do 30 dni przed terminem. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, tracą bezpowrotnie prawo do udziału w wydarzeniu.
 10. Uczestnik, który zarejestrował się na wydarzenie objęte obowiązkiem wpłaty zadatku w czasie krótszym niż 30 dni od terminu wydarzenia jest zobligowany do wniesienia całości opłaty bez rozróżnienia na zadatek i część drugą za udział do godziny 15.00 dnia następującego po dniu dokonania rejestracji. W takim przypadku Uczestnik musi przesłać Organizatorowi w wyznaczonym terminie potwierdzenie dokonania przelewu.
 11. Uczestnik, który zgłasza Organizatorowi propozycję wydarzenia spoza listy celów znajdujących się w stałej ofercie Organizatora, może zostać zobowiązany przez niego do dokonania płatności za przygotowanie programu, w terminie 4 dni od zgłoszenia. Wysokość tej opłaty ustala Organizator i przekazuje do wiadomości Uczestnika. Po przedstawieniu Uczestnikowi propozycji programu, każda jego zmiana może być dodatkowo płatna. W przypadku realizacji wydarzenia płatności te zaliczane są na poczet płatności za wydarzenie. W sytuacji, w której Uczestnik nie zdecyduje się na realizację wydarzenia, powyższe płatności mają charakter bezzwrotny.
 12. Uczestnik, który zapisuje siebie i inne osoby na wydarzenie spersonalizowane z listy celów znajdujących się w stałej ofercie Organizatora (tzw. wycieczka szyta na miarę), ale spoza listy terminów Organizatora, zobowiązany jest do dokonania wpłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 zł w ciągu 4 dni od zaakceptowania przez niego planu, terminu i ceny wycieczki.
 13. Uczestnik po dokonaniu wpłaty, o której mowa w § 2 pkt. 13, w ciągu 3 dni roboczych otrzymuje ostateczne potwierdzenie rezerwacji przewodnika na dane wydarzenie i wówczas zostaje zobowiązany do wpłaty pozostałej części opłaty za wycieczkę w terminie do 4 dni.
 14. W przypadku braku dokonania wpłaty, o której mowa § 2 pkt. 14 w terminie, wycieczka zostaje odwołana, a zadatek przepada.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy organizacji wydarzenia spersonalizowanego w terminie 5 dni od wpłaty zadatku przez Klienta. Wówczas zadatek jest w całości zwracany.
 16. Od momentu dokonania całości wpłaty za udział w wydarzeniu spersonalizowanym Uczestnik traktowany jest identycznie jak Uczestnik regularnego wydarzenia, tzn. mają do niego zastosowanie wszystkie przepisy niniejszego Regulaminu, określające dalsze postępowanie.
 17. Ocena możliwości kondycyjnych i technicznych Uczestnika pozostaje w jego gestii. Organizator nie prowadzi selekcji Uczestników na etapie dokonywania rezerwacji.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędną ocenę możliwości kondycyjnych i technicznych dokonaną przez Uczestnika i mogące z tego wyniknąć trudności w czasie trwania wydarzenia. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za błędne zinterpretowanie przez Uczestnika opisu wydarzenia znajdującego się na stronach Organizatora.
 19. W przypadku tych wydarzeń wielodniowych, w których Organizator pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach prowadzonych przez podmioty trzecie, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania wybranych Uczestników w takich pokojach i w takim składzie osobowym, jaki wskazali Uczestnicy, jeśli jest to niemożliwe ze względu na ograniczoną dostępność miejsc w obiekcie lub inne uzasadnione czynniki.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny już po zawarciu Umowy z Uczestnikiem, jednakże nie później niż 20 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki i tylko w przypadku zaistnienia jednej z niniejszych przyczyn:
  • wzrost kosztów transportu, w tym cen paliw
  • wzrost kursów walut mających znaczenie dla danego wydarzenia
  • wzrost podatków od usług turystycznych objętych Umową
 21. Różnica pomiędzy wcześniejszą a nową ceną musi zostać wniesiona przez Uczestnika w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania informacji o podwyżce.
 22. Jeśli podwyżka nie jest większa niż 8% ceny obowiązującej w czasie zawierania Umowy, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze zwrotem wpłaconych środków.

 

§ 3

Rezygnacja z udziału w wydarzeniu

 1. Organizator umożliwia Uczestnikom wydarzeń odwołanie rezerwacji do 30 dni przed terminem wydarzenia.
 2. Organizator umożliwia Uczestnikom wydarzeń nieobjętych obowiązkiem wpłaty zadatku przeniesienie się na inne wydarzenie do 30 dni przed terminem wydarzenia, jednakże tylko w przypadku, gdy są jeszcze na nie wolne miejsca.
 3. Dopuszczalnymi metodami rezygnacji z udziału są: skorzystanie z systemu rezerwacyjnego na Portalu Tatrzańskim oraz rezygnacja drogą mailową. Przeniesienie się na inny termin jest możliwe tylko za pomocą systemu rezerwacyjnego.
 4. Rezygnacje i prośby o przeniesienie nie są przyjmowane drogą telefoniczną.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu nieobjętym obowiązkiem wpłaty zadatku w terminie do 30 dni przed tym wydarzeniem Uczestnik otrzymuje zwrot całości opłaty za udział wydarzeniu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu objętym obowiązkiem wpłaty zadatku w terminie do 30 dni przed tym wydarzeniem Uczestnik otrzymuje zwrot opłaty za udział w wydarzeniu pomniejszony o wysokość zadatku.
 7. (uchylony).
 8. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, o którym mowa w § 3 pkt. 5-7 Organizator zobowiązuje Uczestnika do dokonania opłaty manipulacyjnej stanowiącej równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora. Opłata ta może zostać potrącona z wpłaty dokonanej przez Uczestnika i wynieść do 100% tejże wpłaty.
 9. Jeśli Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za udział w wydarzeniu, to zostanie on wykonany w ciągu 14 dni na numer konta, z którego opłata uprzednio została dokonana.
 10. Uczestnik, który złożył rezygnację z udziału w wydarzeniu, niezależnie od terminu, w którym miało to miejsce, nie ma możliwości ponownego dołączenia do wycieczki. W przypadku stawienia się takiego Uczestnika na zbiórce Przewodnik ma obowiązek odmówić mu udziału w wydarzeniu.
 11. Uczestnik, który korzystając z prawa, o którym mowa w § 3 pkt. 2 przenosi się na wydarzenie droższe od wydarzenia, na które był pierwotnie zapisany, ma obowiązek wnieść dopłatę w wysokości różnicy w cenie obydwu wydarzeń w nieprzekraczalnym terminie 4 dni.
 12. Uczestnik, który nie dokona dopłaty, o której mowa w § 3 pkt. 11 w dopuszczalnym terminie zostaje usunięty z listy Uczestników i traci prawo do ewentualnego zwrotu opłaty za udział wydarzeniu, na które był pierwotnie zapisany.
 13. Nie jest dopuszczalne przeksięgowanie zadatku wpłaconego przy rejestracji na poczet innego wydarzenia.
 14. Uczestnik wydarzenia może przekazać innej osobie swoje miejsce do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. W tym celu wymagane jest wypełnienie oświadczeń znajdujących się pod adresem https://wycieczki.portaltatrzanski.pl/ogolna/wzor-formularzy-odstapienia-miejsca-na-wycieczce-innej-osobie,10 i przesłanie ich na adres mailowy Organizatora [email protected] zarówno przez Uczestnika, jak i osobę przejmującą miejsce. Organizator nie uczestnicy w rozliczeniach pomiędzy Uczestnikami i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniach Uczestnikom, którzy podczas poprzednich wydarzeń z ich udziałem w sposób rażący naruszyli etykę turysty lub swoim zachowaniem spowodowali sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia innych Uczestników lub Przewodnika.
 16. Uczestnicy, którzy zostaną wykluczeni z udziału w wydarzeniach z uwagi na okoliczności opisane w § 3 pkt. 15, zostaną o tym poinformowani o mailowo w ciągu 5 dni od dokonania zapisu. Ewentualne opłaty za udział w wydarzeniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni na numer konta, z którego zostały dokonane.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z list uczestników i list rezerwowych tych Uczestników, którzy zapisali się na więcej niż jeden termin tego samego rodzaju wydarzenia.

 

§ 4

Odwołanie wydarzenia

 1. Wydarzenie może zostać odwołane do 1 dnia przed planowanym terminem realizacji z powodu:
  • braku chętnych
  • prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu Uczestników.
  • zamknięć szlaków lub schronisk 
 2. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty niewchodzące w skład usługi turystycznej, poniesione przez Uczestników, np. noclegi czy dojazd na miejsce. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów niewchodzących w skład usługi turystycznej ani też nie wypłaca z tego tytułu odszkodowań.
 3. Decyzję o odwołaniu wydarzenia z powodu złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu Uczestników może podjąć tylko Przewodnik, Instruktor lub Organizator. Uczestnicy nie mają wpływu na tę decyzję.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn, o których mowa w § 4 pkt. 1 Uczestnikom przysługuje zwrot pełnej opłaty za udział w wydarzeniu, także ewentualnego zadatku. Zostanie on wykonany w ciągu 14 dni na numer konta, z którego opłata uprzednio została dokonana.
 5. Uczestnik odwołanego wydarzenia ma także prawo do przeniesienia się na inne wydarzenie w miarę dostępnych miejsc.
 6. Uczestnik odwołanego wydarzenia jest zobowiązany mailowo poinformować Organizatora do 5 dni o swojej decyzji o skorzystaniu z prawa do zwrotu pieniędzy bądź do przeniesienia się na inne wydarzenie.
 7. W przypadku gdy Uczestnik nie przedstawi Organizatorowi decyzji, o której mowa w § 4 pkt. 6 w wymaganym terminie, uznaje się, że Uczestnik korzysta z prawa do zwrotu pieniędzy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby Uczestników biorących udział w wydarzeniu, z uwagi nieoczekiwane czynniki wpływające na bezpieczeństwo Uczestników, takie jak prognozowane złe warunki pogodowe.
 9. W sytuacji, o której mowa w § 4 pkt. 8 Uczestnicy muszą zostać poinformowani mailowo przez Organizatora o konieczności zmniejszenia grupy maksymalnie na 3 dni przed terminem wydarzenia.
 10. W sytuacji, o której mowa w § 4 pkt. 8-9 Uczestnicy otrzymują od Organizatora możliwość rezygnacji z udziału wydarzenia w terminie do 1 dnia roboczego od otrzymania informacji, z prawem do zwrotu wszystkich wpłaconych środków. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić chęć rezygnacji mailowo.
 11. W przypadku gdy liczba Uczestników, chcących dokonać rezygnacji, o której mowa w § 4 pkt. 10, przewyższa liczbę Uczestników, o którą Organizator zdecydował się zmniejszyć grupę, prawo do rezygnacji będzie przyznawane tym Uczestnikom, którzy zgłosili chęć rezygnacji jako pierwsi, aż do wyczerpania liczby Uczestników, o którą Organizator zdecydował się zmniejszyć grupę.
 12. W przypadku gdy liczba Uczestników, chcących dokonać rezygnacji, o której mowa w § 4 pkt. 10, jest mniejsza niż liczba Uczestników, o którą Organizator zdecydował się zmniejszyć grupę, zostanie ona pomniejszona o odpowiednią ilość Uczestników, począwszy od tych, którzy najpóźniej dokonali płatności, o której mowa § 2 pkt. 6.

 

§ 5

Przebieg wydarzenia

 1. Program wydarzeń ma charakter autorski. Kopiowanie go bez zgody Organizatora nie jest dozwolone.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom niezbędny sprzęt, chyba że w ofercie znajdującej się na stronach Organizatora wskazano inaczej. 
 3. Uczestnicy odpowiadają za powierzony im sprzęt przez cały czas trwania wydarzenia. W przypadku zgubienia sprzętu lub uszkodzenia go uniemożliwiającego dalsze korzystanie z niego z winy Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie pokryć koszty naprawy bądź wymiany sprzętu według następującego cennika: raki - 400 zł, czekan - 250 zł, zestaw lawinowy - 1400 zł, lonża - 300 zł, uprząż - 150 zł, kask - 250 zł. Odpowiednią kwotę w gotówce na miejscu w imieniu Organizatora pobiera Przewodnik lub Instruktor. Fakturę za płatność wystawia Organizator do 7 dni od zdarzenia. Z powyżej zasady wyłączone są uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia sprzętu.
 4. Dojazd na miejsce, w którym odbywa się wydarzenie Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie, chyba że w ofercie znajdującej się na stronach Organizatora wskazano inaczej.
 5. W czasie pobytu w terenie Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani do wykonywania poleceń Przewodnika lub Instruktora.
 6. Przewodnik przebywający w terenie z Uczestnikami ma prawo w dowolnym momencie zmienić program wydarzenia, przebieg wycieczki lub całkowicie ją zakończyć, jeśli tego wymaga bezpieczeństwo Uczestników, Przewodnika bądź inne, pilnie uzasadnione okoliczności.
 7. W przypadku opisanym w § 5 pkt. 6 Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty za udział w wydarzeniu bądź też ponownego udziału w danym rodzaju wydarzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 8. Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu Uczestnikowi prawa do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty za udział w wydarzeniu bądź też ponownego udziału w danym rodzaju wydarzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów jeśli odwołanie wydarzenia nastąpiło w jego bardzo wczesnej fazie, przy czym ocena sytuacji pozostaje w gestii Organizatora.
 9. Podczas zbiórki Przewodnik lub Organizator dokonuje zapoznania ze stanem grupy. Uczestnicy nieposiadający odpowiedniego obuwia lub innych wymaganych elementów ekwipunku, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą zostać przez Przewodnika lub Instruktora wykluczeni z udziału w wydarzeniu. Uczestnikom tym nie przysługuje zwrot opłaty za udział w wydarzeniu.
 10. W przypadku niestawienia się co najmniej jednego z Uczestników na zbiórce w umówionym czasie i miejscu Przewodnik wraz z grupą oczekuje maksymalnie 15 minut. Niestawienie się w tym czasie oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w wydarzeniu bez możliwości zwrotu opłaty za udział.
 11. W przypadku gdy w czasie trwania wydarzenia, z powodu błędnej oceny swoich możliwości kondycyjnych i technicznych dokonanej przez Uczestnika, o której mowa w § 2 pkt. 17 i 18, Uczestnik przejawia trudności tak istotne, że zagraża to bezpieczeństwu pozostałych Uczestników i Przewodnika, Przewodnik może w dowolnym momencie odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w części lub całości wydarzenia.
 12. Jeśli jest to konieczne, w sytuacji opisanej w § 5 pkt. 11, Przewodnik może wskazać Uczestnikowi alternatywną drogę marszu lub odwrotu bez opieki Przewodnika.
 13. Uczestnik ma prawo odmówić przejścia bez opieki Przewodnika tylko wówczas, gdy nie znajduje się w pobliżu schroniska lub innego bezpiecznego miejsca. W takim wypadku cała grupa wraz z Przewodnikiem ma obowiązek asystować Uczestnikowi w drodze do bezpiecznego schronienia.
 14. Uczestnik, który wyraził zgodę na przejście bez opieki Przewodnika, od momentu rozstania do momentu powtórnego spotkania z Przewodnikiem lub zakończenia wydarzenia, odpowiada za swoje bezpieczeństwo samodzielnie, co wyłącza odpowiedzialność Przewodnika.
 15. Grupa, która znajdzie się w sytuacji opisanej w § 5 pkt. 13 może jednomyślnie i za zgodą Przewodnika podjąć decyzję o realizacji dalszej części programu bez opieki Przewodnika i na własną odpowiedzialność. W tej sytuacji Przewodnik jest zobowiązany asystować Uczestnikowi przejawiającemu trudności w dotarciu do bezpiecznego schronienia, a następnie dołączyć do reszty grupy tak szybko, jak to jest możliwe.
 16. Uczestnikowi, któremu Przewodnik odmówił udziału w części lub całości wydarzenia z powodów opisanych w § 5 pkt. 11, nie przysługuje prawo do zwrotu części lub całości opłaty za udział.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, uwagi, a także reklamacje należy kierować pod adres [email protected].
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników wydarzeń w relacjach zdjęciowych i filmowych z tych wydarzeń, a także w publikacjach marketingowych pod adresami portaltatrzanski.pl, wycieczki.portaltatrzanski.pl oraz w mediach społecznościowych należących do Organizatora.
 3. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na wykorzystanie własnego wizerunku przez Organizatora w sposób wskazany w § 6 pkt. 2, a zaakceptowali uprzednio niniejszy Regulamin, zobligowani są do przesłania drogą mailową na adres [email protected] pisemnego oświadczenia o odmowie publikacji wizerunku na łamach stron Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Uczestników.

 

§ 7

Postanowienia dodatkowe: ubezpieczenie

 1. Zapisy § 7 dotyczą wyjazdów zagranicznych, w cenie których zawarte jest ubezpieczenie, za wyjątkiem wyjazdów na via ferraty, w czasie których obowiązują tylko Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdujące się w ogólnodostępnej ofercie Ubezpieczyciela.
 2. Organizator na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 524808 z dnia 19.07.2023 r. zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Standardowe sumy ubezpieczeń wynoszą: 30000 euro (w tym koszty ratownictwa do 7000 euro) i NNW 15000 zł. W pakiecie znajduje się także usługa Assistance Super.
 4. Uczestnik ma prawo do wykupu dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.
 5. Uczestnik oświadcza za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r.
 6. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
 7. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.
 8. Wystąpienie szkody w trakcie wyjazdu zgłaszane jest za pośrednictwem numeru telefonu +48 22 864 55 26.

Wróć na Portal Tatrzański Wróć do listy wycieczek